جمعه 1 تیر 1403  

اطلاعیه ها

1396/9/8 چهارشنبه

برگزاری جلسه بازنگری فرمهای پرستاری تاریخ 07/09/96.

طبق گزارش رییس محترم اداره پرستاری ، این جلسه در تاریخ 07/09/96 ساعت 9:00 الی 13:00 ، باحضور رییس و کارشناسان این اداره ، کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان ، بهمراه مدیران محترم پرستاری، سوپروایزران محترم آموزشی ،کنترل عفونت ، ایمنی ،کارشناسان اعتبار بخشی و بهبود کیفیت بیمارستانهای تابعه دولتی، در سالن اجتماعات دانشکده ، برگزار گردید .

.
طبق گزارش رییس محترم اداره پرستاری ، این جلسه در تاریخ 07/09/96 ساعت 9:00 الی 13:00 ، باحضور رییس و کارشناسان این اداره ، کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان ، بهمراه مدیران محترم پرستاری، سوپروایزران محترم آموزشی ،کنترل عفونت ، ایمنی ،کارشناسان اعتبار بخشی و بهبود کیفیت بیمارستانهای تابعه دولتی، در سالن اجتماعات دانشکده ، برگزار گردید.در این نشست موضوعاتی ازقبیل :نظرسنجی در مورد فرم کاردکس بستری ودارویی ، بازنگری چک لیست های اداره پرستاری ، کاهش فعالیتهای غیر بالینی پرستاری ، شاخصهای ملی پرستاری و ...  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر