شنبه 12 اسفند 1402  

معرفی

مدیر پرستاری.نام و نام خانوادگی : خانم خدیجه مرادبیگی
مقطع و رشته تحصیلی : دکترای -فیزیولوژی پزشکی -کارشناس ارشد پرستاری
سمت :
 مدیر پرستاری
  53384009


  khadigehmoradbeygi@yahoo.com