جمعه 1 تیر 1403  

معرفی

کارکنان.

نام و نام خانوادگی : آرزو شریفی آذر

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست : کارشناس آموزش   

شرح وظایف کارشناس آموزش:


· برگزاری دوره های آموزشی کارکنان · آموزش به بیمار · صلاحیت حرفه ای · مصاحبه خرید خدمت