جمعه 1 تیر 1403  

چشم انداز

دورنما.

Vision
دورنما ) درآینده  آرزو  داریم (
اداره پرستاری ، یکی از واحدهای دانشکده علوم پزشکی آبادان ، که زیر نظر مستقیم ریاست دانشکده  ، با بکارگیری روشهای علمی و دانش روز در جهت ارائه مراقبتهای کیفی پرستاری ، با بالابردن سطح علمی و توانایی کارکنان ، پیگیری و تامین نیروی انسانی و مطالبات کارکنان پرستاری ، سعی در افزایش میزان کیفیت سلامتی در بیماران نموده و همگام و هم راستا با دیگر معاونتها و واحدهای این دانشکده ، قدم در عرصه بیمار محوری و رضایت بیماران بر میدارد. این اداره سعی دارد که با ارتقاء سطح کیفی خدمات ،دانش و مهارت آموزی و عمل به تعهدات اخلاقی حرفه ای ، به تشکیلات مدیریت پرستاری ارتقاء یابد.