شنبه 12 اسفند 1402  

رسالت

Miision.

بیانیه رسالت

اداره پرستاری تشکیلاتی است که از وظایف آن برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت گروه پرستاری این دانشکده با بکاربردن دانش جدید مدیریتی و مراقبتی است . که این هدف را با برنامه ریزی جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی و مدیریت منابع انسانی و مهارت پروری طبق دستورالعملهای وزارت متبوع ، دنبال می کند. و در زمینه سیاست گذاریهای مربوط به رضایتمندی بیماران و کارکنان تلاش می کند.

محیط تحت پوشش : بیمارستانهای آبادان ، خرمشهر و شادگان

جمعیت تحت پوشش : کلیه پرسنل گروه پرستاری شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش با هر نوع استخدامی

پرستار ، بهیار  ، کاردان و کارشناس  اتاق عمل ، کاردان و کارشناس  هوشبری و کمک بهیار

این اداره برای دستیابی به رسالت خود ، موارد زیر را دنبال میکند:

 سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت مراقبتهای پرستاری در بخشهای مختلف بیمارستانی

      برنامه ریزی و حمایت از پژوهشهای کاربردی در علم پرستاری

      تعیین برنامه های کیفی برای کنترل عفونتهای بیمارستانی

              سیاستهای حمایتی از برنامه های اعتباربخش در بیمارستانها

            سیاست گذاری جهت آموزش کادر پرستاری

            پیگیری مطالبات مالی ، مسائل و مشکلات پرسنلی در زمینه های نقل و انتقال ، ارتقاء رتبه و انتصابات    مدیریتی

            پیگیری آمار و اطلاعات تجهیزاتی و پرسنلی در جهت رفع کمبودها