جمعه 1 تیر 1403  

دستورالعمل ها

دستورالعمل وآیین نامه.

ارزیابی اولیه اعصاب و روان
ارزیابی اولیه روان کودک و نوجوان
اعتباربخشی ویرایش پنجم
آئین نامه نظام جامع سلامت الکترونیک
دستورالعمل پرداخت کارانه
راهنمای ارزیابی اولیه بزرگسال
راهنمای ارزیابی اولیه کودک
راهنمای بالینی درمان موضعی با فلوراید
سیاستها وخطوط راهنمای آموزشی
شاخص های حساس به مراقبت های پرستاری
شرایط انتخاب مدیران پرستاری صف تا ستاد
فاموتیدین تزریقی

گایدلاین ها.......................................................
Aazolani                                   asab                               bohran
Ccu                                        electorolit                          eye
Ghovaresh                              kancer                              motarshehe
Omoomi                                 orjans                               oroogh
Post                                       salmandi                           tanaffos