یکشنبه 10 اسفند 1399  

معرفی

مدیر پرستاری.نام و نام خانوادگی : سکینه حسینجانی
مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت :
 مدیر پرستاری
  53384009

 
s.hosseinjani@yahoo.com