اطلاعیه ها
برگزاری دوره شیوه های آموزش به بیمار برگزاری دوره شیوه های آموزش به بیمار در تاریخ 95/04/30 دوره شیوه های آموزش به بیمار با هدف روشهای نوین آموزش به بیماران و همراهان بیمار در جهت تسهیل و ارتقاء فرایند بهبودی بیمار ، به مدت 4 ساعت برای پرستاران تابعه و غیرتابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید دوره شیوه های آموزش به بیمار با هدف روشهای نوین آموزش به بیماران و همراهان بیمار در جهت تسهیل  و ارتقاء فرایند بهبودی بیمار ، به مدت 4 ساعت  برای پرستاران تابعه و غیرتابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید.