جمعه 1 تیر 1403  

دستورالعمل ها و قوانین

لیست .

دستورالعمل پروانه صلاحیت حرفه ای

فايلها


https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

آيين نامه-اهميت اعطاي صلاحيت حرفه اي-دکتر کشاورز - 08-02-95.pdf

637.245 KB

آیین نامه مراکز مشاوره و مراقبت در منزل

فايلها


https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

آيين نامه مراکز مشاوره و مراقبت پرستاري در منزل.tif

2.8 MB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

شيوه نامه -دستورالعمل شماره2.tif

86.294 KB

مراقبت موردی

دستورالعملهای حرفه ای و بالینی

فايلها


https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

گايد لاين شناسايي صحيح بيماران در بخش بستري و سرپايي ، انتقال خون ،.pdf

406 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري.pdf

463.552 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

دستورالعمل پوشش بيماران و کارکنان.pdf

51.234 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

آيين+نامه+اخلاق+پرستاري.rar

244.193 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

دستورالعمل رعايت بهداشت دست در مراکز بهداشتي درماني

217.101 KB

فايلها


https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

آيين نامه کار دانشجويي.rar

716.471 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

خريد خدمت پرستاري.rar

76.695 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

دستورالعملهاي قانون ارتقاء بهره وري.rar

2.11 MB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

قانون نقل و انتقال بيمه بازنشستگي.pdf

59.704 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران - فصل اول - کليات.pdf

95.318 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=54e0c626-c9f1-4849-a02d-260424f15177

قانون تشکيل نظام پرستاري.doc

81.408 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

1-دستورالعمل استفاده از نرم افزار برنامه ماهيانه.pdf

147.635 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

پرداخت مبتني بر عملکرد1.rar

5 MB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

قانون_مديريت_خدمات_کشوري___192453.pdf

586.232 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Height=20&ID=&Width=20

تغييرات حقوق و مزايا در آيين نامه اداري و استخدامي جديد کارکنان غير هيات علمي دانشگاه ها.pptx

514.508 KB

https://abadanums.ac.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a

ايين نامه هاي اداري و استخدامي غير هيات علمي.pdf

174.112 KB